Universiteitsraad 10 februari 2017

Universiteitsraad10feb.jpg

Op 10 februari vond de vierde Universiteitsraad van het academisch jaar, en de eerste van 2017 plaats. Veel stukken waren in de commissievergaderingen al uitgebreid aan bod gekomen, het verslag daarvan kun je hier vinden. In de Universiteitsraad heeft SAM haar mening nogmaals duidelijk laten horen.

Het eerste stuk van de vergadering was het Tilburgs Onderwijs Profiel, specifieker de visie en de implementatie van het TOP. De visie kon op veel waardering van alle fracties rekenen. Wij zijn blij dat het College gehoor heeft gegeven aan ons initiatief: stage lopen voor studiepunten gaat mogelijk worden! Om dit op iedere faculteit ten uitvoering te brengen hebben we als nieuw idee aangedragen om stage voor studiepunten ook in de zomer mogelijk te maken. Dit werd positief ontvangen. We hebben daarnaast benadrukt dat een goede samenwerking met studieverenigingen noodzakelijk is, en het College heeft hierop toegezegd dat er een nieuwe werkgroep wordt gevormd om deze samenwerking te monitoren. Verder hebben we afgedwongen dat extracurriculaire activiteiten niet verplicht worden maar een keuze voor de student zullen zijn. 

Het volgende stuk betrof Het E-portfolio. Dit portfolio riep bij alle fracties veel onduidelijkheid op, en zo ook bij ons. Een portfolio kan in een behoefte van studenten voorzien, maar het is met dit huidige voorstel niet duidelijk hoe de nu gekozen oplossing dit doet. Studenten krijgen de gelegenheid om middels een LinkedIn knop hun studieresultaten te integreren naar hun LinkedIn profiel. Omdat wij van mening zijn dat dit weinig toevoeging biedt en wij vinden dat het portfolio ook extra-curriculaire activiteiten dient te integreren, willen wij de komende tijd in gesprek met het College om op die manier meer duidelijkheid over de verdere invulling van het portfolio te creëren. Het stuk is derhalve op initiatief van de gehele raad uitgesteld naar mei.

Tilburg University zal mede op initiatief van de studentenfracties deelnemen aan het experiment flexstuderen. Het flexstuderen houdt in dat ondernemers, topsporters en mantelverzorgers per vak kunnen betalen, met een minimum van 30 ECTS. SAM denkt dat het stimuleren van nevenactiviteiten naast de studie kan bijdragen aan een toegankelijker onderwijs en een betere connectie tussen samenleving en de universiteit. We hebben wel onze zorgen geuit over de mantelzorgers, omdat we onze twijfels hebben over de flexibiliteit van het voorstel. Dankzij deze zorgen gaat het College onderzoeken of het mogelijk is om mantelverzorgers ook op te nemen in het profileringsfonds waardoor deze groep zelf de keuze heeft om voor een vergoeding te gaan of flexstuderen. Verder zijn de regels bij instroom in het tweede semester verduidelijkt. Tilburg University zal waarschijnlijk de enige universiteit zijn die aan het experiment flexstuderen deelneemt. SAM is erg benieuwd om te zien hoe de pilot zal verlopen.

Een tweede betoog zorgde ervoor dat de vergoeding voor vertraging bij bijzondere omstandigheden niet teruggeschroefd zal worden in het profileringsfonds. Omdat de basisbeurs afgeschaft wordt dient er een nieuwe richtlijn opgesteld te worden voor studenten die vertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. Het College kwam vorig studiejaar met een voorstel van 200 euro waar SAM niet mee akkoord ging. Nu lag er een voorstel van 250 euro maar SAM heeft hierbij aangegeven dat ze het nog steeds niet eens is om deze groep financieel zwakkeren nog eens extra te belasten terwijl het budget vanuit Tilburg University hetzelfde blijft. Dit is positief opgevangen en daarom zullen de vergoedingen dankzij ons betoog op 290 euro blijven staan. Daarnaast heeft SAM een voorstel gedaan om de bestuursbeurzen te indexeren en dit zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden!

Op het gebied van taalbeleid is het duidelijk dat Tilburg University toe wil naar meer Engels, wanneer dat passend is in het vakgebied. SAM heeft hierbij benadrukt dat het Engels van docenten een voorwaarde is voor goed onderwijs. Hierom hebben wij aangedrongen op een Engelse test als ingangseis voor het betreden van de collegezaal. Ook dient het resultaat hiervan goed te worden meegenomen in het HR-beleid.