De Universiteitsraad

Fractie SAM bekleedt op dit moment 3 van de 9 studentenzetels. De Universiteitsraad kent in totaal 18 zetels, waarvan er 9 in het bezit zijn van de drie personeelsfracties en 9 in het bezit van de twee studentenfracties.

Binnen de Universiteitsraad spelen, zoals de naam al zegt, zaken een rol die universiteitsbreed van belang zijn. Hierbij valt te denken aan verbouwingen en nieuwbouw op de campus, financiële verslaggeving, het cateringbeleid, de opzet van onderwijsprogramma’s, de insteek en financiering van onderzoek, grote projecten met betrekking tot de introductieperiode en de studentfaciliteiten. Hiermee onderscheidt de Universiteitsraad zich dan ook van de faculteitsraad, waar faculteitsgerelateerde zaken een rol spelen.

Om de besluitvorming in de raadsvergadering zelf efficiënter te laten verlopen, wordt er in commissies voorbereidend werk verricht. In totaal zijn er drie commissies, te weten: Dagelijks Bestuur (DB), Financiën & Infrastructuur (CFI) en Onderwijs & Onderzoek (O&O). In het DB vergadert het College van Bestuur met vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties over de bestuurlijke afstemming en strategische onderwerpen. Binnen CFI komen onderwerpen zoals de begroting, huisvesting en grote ICT-projecten aan bod. Bij O&O worden onderwerpen als nieuwe programma’s, onderwijsvormen, onderzoekscentra en samenwerkingsverbanden met andere universiteiten besproken.

De Universiteitsraad komt in totaal gemiddeld zeven maal per jaar bijeen. Deze cycli duren een drietal weken en hebben in de regel een vaste structuur. Eerst worden stukken verstuurd naar de raadsleden, waarna er afstemming binnen het DB plaatsvindt over de agendapunten van de raadsvergadering. Ter voorbereiding van de commissievergaderingen wordt er intern met fractieleden vergaderd om samen een standpunt ten opzichte van een beleidspunt te ontwikkelen. Vervolgens bespreken afgevaardigden van elke fractie de standpunten in de commissies DB, CFI en O&O, waar de voorlopige adviezen ten aanzien van elk stuk worden gevormd. Na de adviezen vanuit de commissies, vindt uiteindelijk de raadsvergadering met alle raadsleden plaats. Gedurende deze drie weken komt het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad (DB) meerdere malen samen om de gang van zaken en algemene punten te bespreken. Nadat tijdens de uiteindelijke Universiteitsraadvergadering de besluitvorming ten aanzien van alle stukken heeft plaatsgevonden, kunnen de betreffende diensten of faculteiten van wie de plannen zijn goedgekeurd beginnen aan de implementatie.

Hieronder zie je een schematisch overzicht van hoe doorgaans een cyclus voor de Universiteitsraad is opgebouwd.


Werkgroepen

Naast formele vergaderingen bestaat het werk van Fractie SAM ook uit deelname aan verschillende werkgroepen. Zo kunnen we via verschillende kanalen invloed uitoefenen en ons inzetten voor studentenbelangen.

Centraal Overleg Studentenfracties (COS): Het COS is het platform binnen Tilburg University waarbij studentenfracties met elkaar overleggen. Alle studentenfracties van de faculteitsraden en universiteitsraad zijn tijdens dit overleg vertegenwoordigd.

Medezeggenschap vindt plaats op verschillende niveaus binnen Tilburg University. Er wordt uitgegaan van het subsidiariteitsbeginsel: decentraal wat kan, centraal wat moet. Dit heeft tot gevolg dat veel van de beleidsvorming zich afspeelt op facultair niveau. Faculteiten hebben echter wel veelal te maken met de zelfde onderwerpen en problemen. Daarnaast vinden veel onderwerpen hun doorgang van de faculteitsraden naar de universiteitsraad en andersom.

Het is daarom van wezenlijk belang dat communicatie tussen de verschillende fracties op een goed niveau blijft. De vergaderingen van het COS hebben dan ook vooral een informatief karakter, waarbij fracties elkaar op de hoogte brengen van de actuele zaken die binnen de eigen raad spelen. Indien er onderwerpen worden gesignaleerd waarbij een gezamenlijke aanpak tot meer resultaat leidt, worden de eerste stappen veelal in het COS gezet. Het COS biedt dus vooral de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en om stappen te zetten voor een gezamenlijke aanpak, wat leidt tot een sterkere medezeggenschap binnen Tilburg University.

Faculteitsraden: De medezeggenschap binnen onze universiteit is gelaagd opgebouwd. Zo zijn er de opleidingscommissies die alles op opleidingsniveau bespreken. Daarnaast is er de Universiteitsraad, waarin alle universiteitsbrede zaken worden besproken. Daartussen zitten de Faculteitsraden, die alle aangelegenheden omtrent de faculteiten behandelen. Binnen elke faculteit is er een studentengeleding: ECCO (TiSEM), Vrijspraak (TLS), Dante (TSH), Stimulus (TSB) en de faculteitsraad van TST. Fractie SAM heeft contact met elk van deze raden en woont ze bij om zo de informatiestroom beide kanten op goed te laten verlopen.

Interstedelijk Studenten Overleg: Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 660.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Fractie SAM is een lidorganisatie van het ISO. Samen met de andere lidorganisaties wordt er tijdens ISO bijeenkomsten het beleid van onderwijsinstellingen besproken. ISO is daarnaast gesprekspartner van het ministerie van OCW en voert politieke lobby’s.

Het ISO organiseert werkgroepen. Hierin worden discussies gevoerd en gebrainstormd. Op die manier creëert het ISO met de lidorganisaties uitgangspunten voor het beleid en de standpunten van het ISO. Hierbij valt te denken  studiefinanciering of het ISO-standpunt omtrent selectie van studenten. In de commissie Hoger Onderwijs (HO) worden deze standpunten nader uitgewerkt, waarna ze ter stemming voor liggen in de Algemene Vergadering (AV).

Ook over zaken als de interne gang van zaken en de politieke situatie worden besluiten genomen

LSVb / LOF: Het Landelijke Overleg Fracties (LOF) is een onderdeel van de Landelijke Studenten Vakbond. Dit overlegorgaan bestaat uit een landelijk netwerk van actieve studenten uit fracties van universiteitsraden en centrale studentenraden. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan onderwijszaken die in politiek Den Haag op de agenda staan. Daarnaast is er ook ruimte voor overleg over zaken die spelen op de verschillende aangesloten universiteiten.

Reizigersoverleg Brabant: Dit is een overleg waarbij het busvervoer in Noord-Brabant wordt besproken. Studenten, reisorganisaties en verschillende consumenten- en belangenorganisaties nemen plaats in het Reizigersoverleg Brabant. Via deze werkgroep kunnen wij als studentenfractie de aanvoerwegen naar onze Universiteit verbeteren.

SaLIS: de Studenten Adviesraad Library and IT Services bestaat enkel uit studenten, waarbij zij op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom de bibliotheek en de IT op onze universiteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf input te leveren over zaken die spelen, om zo de IT-voorzieningen nog beter te maken.

Studentenraad: Op 25 februari 2011 hebben Fractie SAM, TiGeAk en het SOTS het initiatief genomen om de Studentenraad Tilburg op te richten. Hiermee werd de gemeente Tilburg een officieel adviesorgaan rijker. De studentenraad vormt dus als het ware een brug tussen studenten en de gemeente om zo Tilburg een echte studentenstad te maken. Om Tilburg Studentenstad daadwerkelijk vorm te geven stelt de Studentenraad elk jaar een nieuwe strategische agenda op. De komende jaren staan onder andere studentenhuisvesting, veiligheid, koppeling met de arbeidsmarkt en het studentenimago hoog op de agenda. Dit jaar nemen naast Fractie SAM ook afgevaardigden van TiGeAk, SOTS, Avans en Fontys zitting in de Studentenraad.

Tilburg University Almanak: Op initiatief van Fractie SAM en Fractie Front is afgelopen zomer de eerste Tilburg University Almanak verschenen. Deze almanak informeert eerstejaarsstudenten van Tilburg University over alle studentenorganisaties die verbonden zijn aan Tilburg University. Tijdens de TOP-week komt er een stortvloed aan informatie en nieuwe indrukken op de studenten af, maar met de Tilburg University Almanak kunnen studenten de informatie nog eens rustig nalezen. Een commissie van studenten van verschillende studies, gecoördineerd door contactpersonen uit Fractie SAM en Fractie Front, houdt zich bezig met de ontwikkeling van de tweede Tilburg University Almanak die aan het begin van het collegejaar 2014-2015 zal verschijnen.

UvT Sociëteit: Een aantal keer per jaar wordt deze avond georganiseerd door Prof. Dr. Sylvester Eijffinger, namens Tilburg University. Onder het genot van een diner worden verschillende prominente sprekers aan het woord gelaten waarna vervolgens de discussie onder alle 50 aanwezigen wordt voortgezet. De Uvt Sociëteit heeft tot doel om de relevantie van onderzoek aan TiU zichtbaar te maken.